Oferta

KONSULTACJA (ONLINE, GABINET, TELEFONICZNA)

To spotkanie, którego celem jest poznanie zgłaszanych przez osobę trudności i wspólne zastanowienie się nad sposobem rozumienia zgłaszanych problemów w kontekście aktualnej sytuacji życiowej. Efektem konsultacji jest wstępna identyfikacja problemu, wsparcie emocjonalne i zaproponowanie adekwatnych do zgłoszenia form pomocy.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA (ONLINE, GABINET)

Jest metodą pracy mającą oparcie w dialogu i relacji terapeutycznej. Psychoterapia ma na celu identyfikację szczegółowych trudności i zrozumienie nadawanego im znaczenia. W efekcie dążymy do zmiany mechanizmów przyczyniających się do pojawiania się trudności. Podczas zawarcia kontraktu na pracę psychoterapeutyczną wspólnie ustalamy ramy terapii – cel i czas trwania, a także zasady odwoływania spotkań i płatności za sesje. Diagnoza trudności jest formułowana wspólnie i może się zmieniać wraz z trwaniem procesu terapeutycznego.

WIZYTA DOMOWA

Obejmuje rozmowę, podczas której chcę poznać zgłaszany problem. Zbieram wywiad psychologiczny i jeśli zajdzie taka potrzeba, to przeprowadzam dodatkową diagnozę np. kwestionariusz. Za zgodą osoby badanej możliwe jest również przeprowadzenie rozmowy z osobami bliskimi lub opiekunami celem uzupełnienia wywiadu i rozpoznania kontekstu zgłaszanej trudności.

Efektem spotkania jest przedstawienie propozycji najbardziej optymalnej do sytuacji życiowej formy pomocy i strategii działania. Po spotkaniu, jeśli jest taka potrzeba, przesyłam lub przekazuję propozycje instytucji pomocowych w lokalnym środowisku i fundacji wspierających w danej problematyce wraz z koniecznymi danymi kontaktowymi (telefon, adres, konkretne osoby specjalizujące się w danej tematyce).

Celem pośrednim konsultacji jest wsparcie systemu rodzinnego lub opiekuna w poszukiwaniu pomocy i wsparcia dla siebie, aby efektywnie pełnić obowiązki opieki nad osobą konsultowaną oraz zapobiegać zaburzeniom emocjonalnym spowodowanym stresem wynikającym z opieki nad osobą przewlekle chorą lub niewychodzącą z domu/wyizolowaną ze środowiska społecznego.


INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jest to zazwyczaj seria 3 spotkań po 50 minut, które mają na celu wsparcie osoby w aktualnie przeżywanym kryzysie np. żałoba, wypadek komunikacyjny, diagnoza choroby fizycznej lub psychicznej, przemoc w rodzinie, zmiana pracy, mobbing, trudności wychowawcze, silny stres, trudności w ciąży i połogu.  Ma na celu wsparcie emocjonalne, znalezienie optymalnych „szytych na miarę” rozwiązań i form pomocy.

RELAKS

Na tym spotkaniu wspólnie wypracowujemy najlepsze sposoby na obniżenie napięcia, lęku i innych emocji, które są doświadczane jako trudne do zniesienia. Zależnie od potrzeb, takie spotkanie może być całkowicie kierowane przez mnie i mieć formę relaksu opartego na technikach oddechowych i wizualizacjach lub być rozmową ukierunkowaną na sprawdzenie i naukę efektywnych sposobów obniżania napięcia emocjonalnego. Pracuję z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i mamami przygotowującymi się do ciąży i porodu.

%d bloggers like this: